ISARALLY 2022

Zrzeczenie się udziału w wydarzeniu

Wszyscy zwycięzcy IsaRally będą musieli wyrazić zgodę na zrzeczenie się udziału w wydarzeniu.

Zrzeczenie się udziału w wydarzeniu dla IsaRally Ibiza 2022

Dobrowolnie przyjmuję niniejsze Zrzeczenie się praw do uczestnictwa w Wydarzeniu („Zrzeczenie się praw”) na rzecz spółki Isagenix International, LLC, w tym jej spółek macierzystych i zależnych (łącznie „Isagenix”) w związku z wydarzeniem IsaRally Ibiza 2022 i jako warunek mojego udziału w nim („Wydarzenie”). Potwierdzam, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na następujące warunki:

  • Zobowiązuję się zawsze zachowywać w sposób godny i uporządkowany z pełnym poszanowaniem dobra, zdrowia i bezpieczeństwa innych osób oraz nie angażować się w żadne działania, które są szkodliwe dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobra innych osób podczas udziału w Wydarzeniu. Nie będę angażować się w żadne dyskusje na temat innych firm i rozumiem, że poszukiwanie innych firm, które nie są Isagenix, jest surowo zabronione podczas Wydarzenia.
  • Rozumiem, że mój udział w Wydarzeniu może wiązać się z niebezpieczną aktywnością i wiąże się z wieloma zagrożeniami. Czynności niebezpieczne obejmują (między innymi) ryzyko obrażeń ciała i śmierci. Rozumiem, że nie muszę angażować się w żadną konkretną aktywność i mogę jednostronnie wycofać się z udziału w jakiejkolwiek aktywności w dowolnym momencie.
  • Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że działania podejmowane podczas Wydarzenia mogą stanowić znane i nieprzewidziane istotne ryzyko obrażeń ciała, choroby lub uszkodzenia mienia. Niniejszym świadomie i dobrowolnie podejmuję wszelkie ryzyko i zgadzam się i przyjmuję do wiadomości, że mój udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i dobrowolny.

 

  • Ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmuję w związku z Wydarzeniem, i sam zadecyduję, w jakich działaniach wezmę udział. Ponadto rozumiem, że nie muszę brać udziału w żadnej aktywności i mogę jednostronnie wycofać się z udziału w dowolnym momencie. Zgadzam się, że przy podejmowaniu decyzji o udziale w jakiejkolwiek aktywności będę kierować się własną wolą i własnym uznaniem, biorąc pod uwagę moje zdrowie fizyczne i psychiczne.
  • Zrzekam się prawa do dochodzenia odszkodowania lub odszkodowania wynikającego z mojego udziału w Wydarzeniu, chyba że takie roszczenie wynika z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania ze strony Isagenix. Rozumiem, że ponieważ nie jestem pracownikiem firmy Isagenix, nie będę w stanie odebrać odszkodowania pracowniczego za żadne obrażenia, które doznam podczas Wydarzenia. Rozumiem, że chociaż mogę złożyć roszczenie z tytułu incydentu wynikającego z mojego udziału w tym programie, nie będę mieć możliwości odzyskania odszkodowania, chyba że incydent ten wynika z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania Isagenix.
  • Upoważniam Isagenix do wyrażenia zgody w moim imieniu, jeśli nie jestem w stanie tego zrobić samodzielnie, na jakąkolwiek opiekę nagłą, medyczną i szpitalną, która zostanie uznana za wskazaną przez personel medyczny i będzie świadczona pod ogólnym lub specjalnym nadzorem w związku z moim udziałem w Wydarzeniu. Rozumiem, że o ile nie wynika to z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania Isagenix, Isagenix nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z opieką medyczną.
Zrzeczenie się udziału w wydarzeniu dla akceptacji IsaRally Ibiza 2022 *

Wymagane informacje paszportowe:

DD/MM/YYYY
DD/MM/YY
DD/MM/YYYY

Wymagane informacje o locie: